Betrokkenheid

De CSG vindt het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij het onderwijs. Ouders kunnen meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen. Er is een aantal overleggen waaraan ouders en leerlingen kunnen deelnemen.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met zaken die de scholengemeenschap (CSG) als geheel aangaan. Afhankelijk van het soort onderwerp heeft de medezeggenschapsraad instemmings- en adviesrecht. Daarnaast kan de raad gevraagd en ongevraagd advies geven en meedenken over zaken die spelen op de vestigingen. De medezeggenschapsraad bestaat uit maximaal 16 leden:

  • 4 leerlingen
  • 4 ouders
  • 8 personeelsleden (waarvan ten minste één onderwijsondersteunende medewerker)

Deelraad (DR)

Elke vestiging heeft een deelraad. Deze raad overlegt met de schoolleiding over de gang van zaken op de eigen vestiging. Een deelraad heeft dezelfde rechten en bevoegdheden als de MR, maar dan over vestigingsgebonden zaken. De deelraad bestaat uit maximaal 8 leden:

  • 2 ouders
  • 2 leerlingen
  • 4 personeelsleden

De deelraad komt in zijn volledigheid 6 keer per jaar bij elkaar. De personeelsleden komen daarnaast soms nog enkele keren bij elkaar. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de deelraad? Wij zijn te bereiken via deelraad@csgwesselgansfort.nl

Ouderpanel

Het doel van het ouderpanel is om ouders directer te betrekken bij de school. Ouders kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten van de ouderpanels. Twee keer per jaar vindt dit overleg plaats tussen ouders en schoolleiding. Allerlei zaken die de school betreffen worden besproken waarbij de school open staat voor suggesties van de kant van de ouders. Zowel de brugklas als de drie afdelingen vmbo-tl, havo en atheneum hebben een eigen panel.

Leerlingenraad

Per afdeling wordt er met leerlingen gesproken over de kwaliteit van de lessen, de schoolregels, de gezonde school en allerlei andere zaken die spelen in en rond de school.

Downloads

Jaarverslag deelraad 2022-2023 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.