Dyslexie

Binnen de CSG is er een algemeen dyslexiebeleid opgesteld, waarin per vestiging kleine aanpassingen zijn aangebracht. Op iedere vestiging is een aanspreekpunt aanwezig voor leerlingen met dyslexie (dyslexiebegeleider / dyslexiecoach). Op de CSG Wessel Gansfort is dit mevrouw Bergman (m.bergman@csg.nl).

Aan het begin van het schooljaar wordt in klas 1 gekeken of er leerlingen zijn bij wie sprake zou kunnen zijn van dyslexie (brugklasscreening dyslexie volgens het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs). Van een aantal leerlingen is al bekend dat ze dyslectisch zijn; de gegevens worden dan gebruikt als beginsituatiebepaling. Als de resultaten op de klassikale screening zwak zijn, wordt er door het Expertisecentrum uitgebreider onderzoek gedaan om vast te kunnen stellen of de leerling dyslexie heeft. Als er sprake is van dyslexie wordt er een dyslexieverklaring opgesteld door het Expertisecentrum. Het hebben van een dyslexieverklaring is onder andere nodig om in aanmerking te komen voor compenserende maatregelen, zoals tijdverlenging of het gebruiken van een hulpmiddel.

In overleg met de leerling en ouders wordt gekeken of er hulpmiddelen, zoals een laptop met bijvoorbeeld voorleesfunctie nodig is. CSG-breed wordt de mogelijkheid geboden om tegen vergoeding gebruik te maken van een licentie van de voorleessoftware Sprintplus. Digitale schoolboeken worden gratis door school verstrekt. Ouders zorgen zelf voor een laptop. Afspraken worden vastgelegd in het digitale leerlingvolgsysteem en op sommige vestigingen op een dyslexiepas.

Er worden informatieavonden georganiseerd voor ouders van leerlingen met dyslexie. Ouders krijgen dan informatie over hoe de school omgaat met dyslexie en er is gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.