Ouder- en leerlingparticipatie

De CSG vindt het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij het onderwijs. Ouders kunnen meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen. Er zijn een aantal geledingen waarin ouders en leerlingen kunnen deelnemen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad overlegt met de directeur/bestuurder over zaken die de scholengemeenschap als geheel aangaan. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht (afhankelijk van het soort onderwerp). Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven. De MR bestaat uit in principe uit 16 leden:

  •  4 leerlingen
  •  4 ouders
  •  8 personeelsleden

Deelraad

Daarnaast heeft elke vestiging een eigen deelraad. Zij overlegt met de schoolleiding over de gang van zaken op school. Een deelraad heeft dezelfde rechten en bevoegdheden als de MR, maar dan over vestigingsgebonden zaken. De deelraad bestaat uit:

  • 2 leerlingen
  • 2 ouders
  • 4 personeelsleden

Lees meer in ons medezeggenschapsreglement, het medezeggenschapsstatuut en in de notitie over ouderparticipatie op de CSG. De medezeggenschapsraad kunt u bereiken via mr@csg.nl en onze deelraad via deelraad@csgwesselgansfort.nl.

Ouderpanels

Als ouder kunt u deelnemen aan de bijeenkomsten van de ouderpanels. Twee keer per jaar vindt dit overleg plaats tussen ouders en schoolleiding. Allerlei zaken die de school betreffen worden besproken waarbij wij open staan voor de suggesties (verbeterpunten) van de kant van de ouders. Zowel de brugklas als de drie afdelingen vmbo-tl, havo en atheneum hebben een eigen panel.

Leerlingenpanels

Per afdeling wordt er met leerlingen gesproken over de kwaliteit van de lessen, de schoolregels, de gezonde school en allerlei andere zaken die spelen in en rond de school.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.