Ouder- en leerlingenparticipatie

De CSG vindt het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij het onderwijs. Ouders kunnen meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen. Dit kan bij hun zoon/dochter als leerling, de hele klas of de school. Er is een aantal overleggen waaraan ouders en leerlingen kunnen deelnemen:

  • De medezeggenschapsraad (voor de hele CSG)
  • De deelraad (per vestiging)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met zaken die de scholengemeenschap als geheel aangaan. Afhankelijk van het soort onderwerp heeft de medezeggenschapsraad instemmings- en adviesrecht. Daarnaast kan de raad gevraagd en ongevraagd advies geven en meedenken over zaken die spelen op de vestigingen. Op deze manier worden ouders, leerlingen en personeelsleden betrokken bij het bepalen van het beleid van de CSG.

De medezeggenschapsraad bestaat uit maximaal 16 leden:

  • De oudergeleding – 4 leden
  • De leerlingengeleding – 4 leden
  • De personeelsgeleding – 8 leden

Deelraad (DR)

Elke vestiging heeft een deelraad. Deze raad overlegt met de schoolleiding over de gang van zaken op de eigen vestiging. Een deelraad heeft dezelfde rechten en bevoegdheden als de MR, maar dan over vestigingsgebonden zaken.

De deelraad bestaat uit maximaal 8 leden:

  • De oudergeleding – 2 leden
  • De leerlingengeleding – 2 leden
  • De personeelsleden – 4 leden

Meer informatie

Meer informatie over de medezeggenschapsraad kan worden ingewonnen via mr@csg.nl of over de deelraad via deelraad@csgwesselgansfort.nl. Lees meer in ons medezeggenschapsreglement, het medezeggenschapsstatuur en in de notitie over ouderparticipatie op de CSG.

Ouderpanels

Ouders kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten van de ouderpanels. Twee keer per jaar vindt dit overleg plaats tussen ouders en schoolleiding. Allerlei zaken die de school betreffen worden besproken waarbij de school open staat voor de suggesties (verbeterpunten) van de kant van de ouders. Zowel de brugklas als de drie afdelingen vmbo-tl, havo en atheneum hebben een eigen panel.

Leerlingenpanels

Per afdeling wordt er met leerlingen gesproken over de kwaliteit van de lessen, de schoolregels, de gezonde school en allerlei andere zaken die spelen in en rond de school.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.