Absentieregeling

Het ServicePunt Leerlingzaken (SPL) ziet er op toe dat de leerlingen op tijd komen en in de les aanwezig zijn. Het is daarom verplicht voor leerlingen om hun absenties op tijd te melden. Registratie vindt digitaal plaats.

SOMtoday

Ouders hebben via SOMtoday inzage in onder meer absentiegegevens en welke daarvan geoorloofd of ongeoorloofd staan ingevoerd. Tevens kunnen zij hier onder andere de behaalde cijfers en het lesrooster opzoeken. Toegang tot SOMtoday is aan te vragen door een mail te sturen naar info@csgwesselgansfort.nl met vermelding van naam, klas en het e- mailadres waarmee de ouders toegang willen krijgen tot SOMtoday.

Let op!
Ouders hebben de gehele periode dat hun kind bij onze school is ingeschreven inzage in SOMtoday, dus ook ouders van leerlingen die 18 jaar of ouder zijn. Indien de 18+  leerling dit niet wenst, wordt hij/zij verzocht contact op te nemen met de betreffende teamleider.

Absent

Absent? Laat het weten aan het ServicePunt Leerlingzaken! Wanneer een leerling wegens ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen, moet dit door een ouder vooraf of op de dag van afwezigheid tussen 8.00 uur en uiterlijk 10.00 uur gemeld worden. Dit kan door:

  • Te bellen naar 050 544 57 60 en bij afwezigheid van een medewerker de voicemail in te spreken;
  • Een e-mail te sturen naar absentie@csgwesselgansfort.nl onder vermelding van naam leerling, klas, datum, tijd en reden van afwezigheid.

Terug op school

Weer terug op school? Lever een absentiebriefje in! Op de eerste dag dat de absent gemelde leerling weer aanwezig is, moet hij/zij een volledig ingevuld en door een ouder ondertekend absentiebriefje (het groene briefje of de printversie hiervan) inleveren. Dit briefje kan de leerling deponeren in de groene brievenbus bij de conciërges. De absentie kan daardoor administratief worden afgehandeld. De briefjes zijn bij het servicepunt leerlingzaken en de conciërges te verkrijgen.

Ziek geworden tijdens de les

Een leerling die zich tijdens de lessen ziek wil afmelden, moet zich persoonlijk bij het servicepunt leerlingzaken afmelden. Het servicepunt neemt vervolgens direct telefonisch contact op met ouder(s)/verzorger(s) en vraagt toestemming om de leerling naar huis te laten gaan. De leerling wordt officieel als ‘ziek naar huis’ afgemeld.

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof voor één dag kan aangevraagd worden bij het servicepunt leerlingzaken. Een ouder dient dit schriftelijk of telefonisch te doen. Verlof voor meerdere dagen dient bij de desbetreffende teamleider te worden aangevraagd. Voor het verlenen van bijzonder verlof wordt de school geacht zich aan de wettelijke regeling van de leerplichtwet te houden. Download hier de brochure aanvraag verlof van de Gemeente Groningen.

Afspraak bij de tandarts, dokter of dergelijke

Afspraken met tandartsen, artsen en dergelijke dienen bij voorkeur gemaakt te worden op tijdstippen waarop geen lessen worden gegeven. De school wil daarbij benadrukken dat gymnastieklessen ook schooltijden zijn. Mocht er geen andere mogelijkheid zijn, dan moet de afspraak vooraf worden gemeld en dient er bij terugkomst een absentiebriefje te worden ingeleverd.

Te laat

Leerlingen die te laat komen, worden door de conciërges geregistreerd. De leerling krijgt dan een briefje mee voor toegang tot de les. Ouders kunnen de laatmeldingen van hun kind bijhouden in SOMtoday. Komt een leerling echter te vaak te laat, dan treedt de volgende te-laat procedure in:

1 keer te laat Een leerling mag, tijdens een schooljaar, één keer te laat komen. De ouder(s)/verzorger(s) krijgen een mail over de melding met een link naar de volledige absentieregeling.
2 keer te laat Na de tweede laatmelding moet de leerling zich de volgende schooldag om 08.00 uur melden bij het servicepunt leerlingzaken, ongeacht de start van de lessen van de leerling (op vrijdag te laat dan maandag melden). Deze procedure geldt voor alle daaropvolgende laatmeldingen. De ouder(s)/verzorger(s) krijgen een mail over de melding met een link naar de volledige absentieregeling.
9 keer te laat Na negen laatmeldingen worden ouders opnieuw geïnformeerd en worden zij geattendeerd op het feit dat de school verplicht is, om bij een tiende laatmelding een melding te doen bij verzuimloket van DUO.
10 keer te laat Na tien laatmeldingen is de school verplicht om de leerling te melden bij het verzuimloket van DUO en zal er samenwerking worden gezocht met de leerplichtambtenaar.

Te laat door overmacht

Is een leerling door overmacht te laat, dan haalt deze rechtstreeks bij het ServicePunt Leerlingzaken een te laat briefje. Ook krijgt de leerling een absentiebriefje mee ter ondertekening door een ouder/verzorger. Pas als het absentiebriefje is ingeleverd, wordt de laatmelding omgezet naar ‘te laat overmacht’.

Preventief spreekuur van de leerplichtambtenaar

Een leerling kan bij herhaald verzuim (te laat komen en/of spijbelen) opgeroepen worden voor het preventieve spreekuur van de leerplichtambtenaar. Wanneer een leerling daar al een keer geweest is (bijvoorbeeld in eerdere schooljaren), dan komt deze niet meer in aanmerking voor het spreekuur. Mocht het gesprek met de leerplichtambtenaar geen effect hebben gehad en het verzuim gaat door, dan wordt de leerling gemeld bij het verzuimloket van DUO, onder vermelding van het spreekuur. Tevens wordt er een melding gedaan in het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.

Buspas aanvragen

Soms sluiten de aankomst- of vertrektijden van het openbaar vervoer niet goed aan bij het rooster van de leerling. Een leerling die minstens 20 kilometer van school af woont, mag daarvoor een buspas aanvragen. Op vertoon van de buspas heeft de leerling in dergelijke gevallen toestemming om 5 minuten later in de les te komen of 5 minuten eerder te vertrekken. Dit geldt alleen voor het eerste en achtste uur. De buspas is aan te vragen bij het servicepunt leerlingzaken.

Ongeoorloofd afwezig of gespijbeld

Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is geweest c.q. heeft gespijbeld, moet de leerling deze uren dubbel inhalen bij het servicepunt leerlingzaken. Het servicepunt hanteert het verzuimprotocol van de leerplichtwet als leidraad voor het beleid rondom verzuim.

18 geworden? Gefeliciteerd! De regels blijven echter hetzelfde.

Ouders blijven bij ons op school verantwoordelijk voor het melden en afhandelen van de absenties, ook als hun kind 18 jaar of ouder is. Absentiebriefjes ondertekend door de leerling en telefoontjes en mailtjes van de leerling om zichzelf af te melden worden dus niet geaccepteerd.

Aanvraag verlof Gemeente Groningen Download
Absentiebriefje Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.