Absentieregeling

Het servicepunt leerling-zaken (SPL) regelt onder andere alle zaken rondom afwezigheid van leerlingen. Ouder(s) en/of verzorger(s) zijn verplicht om afwezigheid van hun kind op tijd te melden. Registratie vindt digitaal plaats in SOMtoday.

SOMtoday

Ouders hebben via SOMtoday inzage in onder meer absentiegegevens en welke daarvan geoorloofd of ongeoorloofd staan ingevoerd. Tevens kunnen zij hier onder andere de behaalde cijfers, het huiswerk en het lesrooster zien. Toegang voor ouder(s) en/of verzorger(s) tot SOMtoday wordt aangevraagd via een mail naar info@csgwesselgansfort.nl onder vermelding van naam, klas en het e-mailadres waarmee de ouder(s)/verzorger(s) toegang willen krijgen tot SOMtoday.

Let op!
Ouders hebben de gehele periode dat hun kind bij onze school is ingeschreven inzage in SOMtoday, dus ook ouders van leerlingen die 18 jaar of ouder zijn. Indien de 18+  leerling dit niet wenst, wordt hij/zij verzocht contact op te nemen met de betreffende teamleider.

Absent

Absent? Laat het weten aan het ServicePunt Leerlingzaken! Wanneer een leerling wegens ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen, moet dit door een ouder vooraf of op de dag van afwezigheid tussen 8.00 uur en uiterlijk 10.00 uur gemeld worden. Dit kan door:

  • Te bellen naar 050 544 57 60 en bij afwezigheid van een medewerker de voicemail in te spreken;
  • Een e-mail te sturen naar absentie@csgwesselgansfort.nl onder vermelding van naam leerling, klas, datum, tijd en reden van afwezigheid.

Ziek geworden tijdens de les

Een leerling die zich tijdens de lessen ziek wil afmelden, moet zich persoonlijk bij het servicepunt leerlingzaken afmelden. Het servicepunt neemt vervolgens direct telefonisch contact op met ouder(s)/verzorger(s) en vraagt toestemming om de leerling naar huis te laten gaan. De leerling wordt officieel als ‘ziek naar huis’ afgemeld.

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof voor één dag kan aangevraagd worden bij het servicepunt leerlingzaken. Een ouder dient dit schriftelijk of telefonisch te doen. Verlof voor meerdere dagen dient bij de desbetreffende teamleider te worden aangevraagd. Voor het verlenen van bijzonder verlof wordt de school geacht zich aan de wettelijke regeling van de leerplichtwet te houden. Download hier de brochure aanvraag verlof van de Gemeente Groningen.

Afspraak bij de tandarts, dokter of dergelijke

Afspraken met tandartsen, artsen en dergelijke dienen bij voorkeur gemaakt te worden op tijdstippen waarop geen lessen worden gegeven. De school wil daarbij benadrukken dat gymnastieklessen ook schooltijden zijn. Mocht er geen andere mogelijkheid zijn, dan moet de afspraak vooraf worden gemeld en dient er bij terugkomst een absentiebriefje te worden ingeleverd.

Te laat komen

Een leerling die te laat komt, wordt door de docent geregistreerd in SOMtoday. Ouders kunnen de te laatmeldingen van hun kind terugvinden in SOMtoday. Een leerling mag per schooljaar 1 keer te laat komen. Zie hieronder voor de volledige te laat procedure:

 

1 keer te laat Een leerling mag, tijdens een schooljaar, één keer te laat komen zonder een maatregel vanuit school. De ouder(s)/verzorger(s) krijgen een mail over de melding met een link naar de volledige te laat procedure.
2 keer te laat Na de tweede laatmelding moet de leerling zich de volgende schooldag om 08.00 uur melden bij het SPL, ongeacht de start van de lessen van de leerling (op vrijdag te laat dan op maandag melden). Deze procedure geldt voor alle daaropvolgende laatmeldingen. De ouder(s)/verzorger(s) krijgen een mail over de melding met een link naar de volledige te laat procedure.
Na meerdere laatmeldingen (maatwerk) Na meerdere te laatmeldingen melden we de leerling aan voor het preventief-spreekuur op school met de leerplichtambtenaar. Te laat komen valt namelijk onder de noemer ongeoorloofd schoolverzuim. Zie onderstaande link. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen

Te laat door overmacht

Is een leerling door overmacht te laat, dan meldt de leerling zich bij het SPL en krijgt dan een te laat briefje mee voor de docent.

Zelf digitaal afmelden van leerling

Ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen een leerling, voor ziekte, bezoek dokter/ziekenhuis en bezoek tandarts/orthodontist, zelf digitaal afmelden in SOMtoday (ouderportaal) onder het tabblad Afwezigheid.

Zie handleiding Handleiding afmelden onderaan deze pagina.

Preventief spreekuur van de leerplichtambtenaar

Een leerling kan bij aanhoudend verzuim (te laat komen en/of spijbelen) opgeroepen worden voor het preventieve spreekuur van de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar bepaalt na het gesprek wat het vervolgtraject wordt voor de leerling. Heeft het gesprek met de leerplichtambtenaar geen effect gehad en het verzuim loopt verder op, dan wordt de leerling aangemeld bij het verzuimloket van DUO. Tegelijkertijd wordt de leerling aangemeld in het centrale signaleringssysteem voor hulpverleners ‘Zorg voor Jeugd’.

Buspas aanvragen

Wanneer de aankomst- of vertrektijden van het openbaar vervoer niet goed aansluiten op het rooster van de leerling, dan mag de leerling, mits deze minstens 20km vanaf school woont, een buspas aanvragen. De leerling mag dan 5 minuten later in het eerste lesuur (08.25 uur) komen en eventueel, in overleg met de docent, 5 minuten eerder weg uit het negende lesuur. Wanneer de aansluiting met het OV een langere wachttijd heeft dan 45 minuten.

Let op! Dit geldt alleen voor het eerste en laatste lesuur van het rooster.

De buspas vraag je aan bij het SPL.

Ongeoorloofd afwezig of gespijbeld

Wanneer een leerling afwezig is geweest tijdens een lesuur of meerdere lesuren (deze melding ontvangt het SPL via SOMtoday van de lesgevende docent(en)) stuurt het SPL dezelfde dag een mail naar ouders en leerling met het verzoek de reden van afwezigheid door te geven. Wanneer er een geldige reden voor afwezigheid is dan passen wij deze melding aan. Wanneer wij geen reactie ontvangen op onze mail dan wordt de leerling als ongeoorloofd afwezig (spijbelen en/of verslapen) geregistreerd in SOMtoday. De leerling moet zich nu de volgende twee schooldagen om 08.00 uur bij het SPL melden. Spijbelen valt onder de noemer ongeoorloofd schoolverzuim. Wij volgen als CSG Wessel Gansfort de regels die door de Rijksoverheid zijn opgesteld. Bekijk de regels hier.

18 geworden? Gefeliciteerd! De regels blijven echter hetzelfde.

Ouders blijven bij ons op school verantwoordelijk voor het melden en afhandelen van de absenties, ook als hun kind 18 jaar of ouder is. Absentiebriefjes ondertekend door de leerling en telefoontjes en mailtjes van de leerling om zichzelf af te melden worden dus niet geaccepteerd.

Downloads

Aanvraag verlof Gemeente Groningen Download
Handleiding digitaal afmelden leerling Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.