Passend onderwijs

Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs gaat over alle onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan. Het heeft betrekking op alle kinderen en jongeren in de leeftijd tot 23 jaar.

Arrangement

Elke CSG-vestiging heeft haar ondersteuningsaanbod vastgelegd in een ondersteuningsprofiel. De school kan bij het samenwerkingsverband eventueel een arrangement aanvragen voor extra ondersteuning aan uw kind. Hiervoor zal de school contact met u opnemen. Zowel school als ouders kunnen een Expertise- & Consultatieteam inschakelen als bemiddelaar/onafhankelijk deskundige bij een verschil van mening over de ondersteuning aan uw kind.

CSG Expertisecentrum

Sinds 1 januari 2015 heeft de CSG een eigen expertisecentrum. In het CSG Expertisecentrum is alle deskundigheid op het gebied van ondersteuning aan leerlingen gebundeld. De specialisten van het CSG Expertisecentrum leveren hun bijdrage aan de specifieke ondersteuning aan leerlingen op de CSG-vestigingen. In het CSG Expertisecentrum zitten orthopedagogen, logopedisten, dyslexiespecialisten, ambulant begeleiders en onderwijsassistenten.

Samenwerkingsverband

De scholen voor regulier en speciaal onderwijs trekken samen op. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen die in deze regio wonen. De scholen maken onderling afspraken over de extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. De CSG maakt onderdeel uit van twee samenwerkingsverbanden. De vestigingen in de stad Groningen vallen onder ‘stad Groningen’ (swv 20.01) en de vestigingen Hoogezand en Winsum vallen onder ‘Groningen Ommeland’ (swv 20.02).

Wet Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze wet zijn dat:

  • reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
  • scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek);
  • scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
  • er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen.

Ondersteuning aan leerlingen & inzet ECT

De school krijgt jaarlijks middelen van het samenwerkingsverband als tegemoetkoming om de extra ondersteuning zoals beschreven in het ondersteuningsprofiel mogelijk te maken. Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school, samen met ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring is te vinden op de website van het samenwerkingsverband, onder de button ‘Commissie van Advies’). Ouders kunnen uiteraard ook op school terecht voor meer informatie. Zowel school als ouders kunnen een medewerker van het Expertise- & Consultatieteam van het samenwerkingsverband inschakelen als bemiddelaar/onafhankelijk deskundige bij een verschil van mening over de ondersteuning aan uw kind.

Privacy van leerlingen binnen het samenwerkingsverband en de gemeente

Als school bewaken we de privacy van de leerlingen. We zijn zo terughoudend mogelijk met het delen van gegevens. Zo zullen we te allen tijde checken welke gegevens noodzakelijk zijn gegeven het gestelde doel en of er ook andere manieren zijn om het doel te bereiken. Dat betekent dat we in principe altijd toestemming vragen voor het delen van gegevens met andere instanties. Als school zijn we verplicht een aantal zaken te melden, we zullen ouders in die gevallen inlichten.

Downloads

Ondersteuningsprofiel WG 2023-2024 Download
CSG Ondersteuningsplan 2019-2023 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.