Ondersteuningsteam

Sommige leerlingen hebben baat bij extra ondersteuning. Dat kan zijn op sociaal-emotioneel of gedragsniveau, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van studieprestaties. De leerling wordt dan besproken in het ondersteuningsteamoverleg. Daar wordt gekeken welke hulp nodig is, welke stappen ondernomen moeten worden en welke hulp de school daarin eventueel kan bieden. In dit team zitten:

  • de ondersteuningscoördinator
  • de orthopedagoog
  • de teamleiders
  • de absentie-preventiemedewerkers

Wanneer blijkt dat de school niet kan voorzien in de ondersteuning of oplossing, dan kan advies ingewonnen worden bij het CSG Expertisecentrum of bij externe partijen. Dit kan in de vorm van een meerpartijenoverleg. Eventueel wordt na overleg de hulp extern opgepakt. Externe partners zijn bijvoorbeeld disciplines van WIJ Groningen en de jeugdarts. Daarnaast heeft de school ook nauw contact met bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar, VNN en de wijkagent.

Vertrouwenspersoon

Met problemen op het gebied van discriminatie, pesten en seksuele intimidatie kunnen leerlingen en ouders terecht bij onze vertrouwenspersonen.

VO WIJ

Sinds april 2016 zijn er op de VO-scholen medewerkers vanuit bovenschoolse WIJ teams werkzaam. De medewerkers zijn in dienst van de gemeente en zullen periodiek op de scholen aanwezig zijn. De drie kerntaken voor het bovenschoolse WIJ team zijn, daar waar nodig:

  1. het voeren van (preventieve) gesprekken met leerlingen;
  2. verbinding leggen met de sociale – of WIJ-teams van de gemeente waar de leerling woonachtig is;
  3. uitvoeren van interventies in het kader van inzet jeugdhulp voor de leerlingen.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.