Op- en afstroomnormen

Opstromen betekent overgaan naar een leerjaar in een hogere afdeling, afstromen is het omgekeerde. De op- en afstroomnormen staan tevens bij de overgangsnormen beschreven.

Brugklas

Opstromen

In de brugklas kan een leerling, als deze aan de opstroomeisen voldoet, opstromen van Vmbo-tl naar de havo of van de havo naar het atheneum. De opstroomeisen zijn als volgt:

  1. Voor de vakken Ne En Du Fa ak gs bi wi moet minimaal 5 keer een 7,5 op het eindrapport staan.
  2. Het gemiddelde over alle vakken moet op het eindrapport minimaal 7,0 zijn.

Afstromen (bij doubleren)

Wanneer een leerling doubleert kan het soms beter zijn om toch over te gaan en af te stromen naar een lagere afdeling. Om na doubleren bij het eindrapport te mogen afstromen, dus de overgang van havo 1 naar Vmbo-tl 2 of van atheneum 1 naar havo 2, moet de leerling aan de volgende eisen voldoen:

  1. Nadat alle rapportcijfers zijn opgehoogd met 1 punt, moeten de cijfers voldoen aan de overgangsnormen van de lagere afdeling.
  2. Er wordt een intelligentieonderzoek gedaan waaruit een advies voortkomt. De uiteindelijke beslissing ligt bij de rapportvergadering.

Klas 2 en 3 atheneum, havo en Vmbo-tl

Opstromen

Ook in klas 2 en 3 is het mogelijk om op te stromen. Dit betekent een overgang naar een hogere afdeling, dus bijvoorbeeld van havo 2 naar atheneum 3. Om op te kunnen stromen moet de leerling aan de volgende eisen voldoen:

  1. Voor de vakken Ne En Du Fa ak gs wi bi na sk moet minimaal 6 keer een 7,5 op het eindrapport staan.
  2. Het gemiddelde over alle vakken moet op het eindrapport minimaal een 7,0 zijn.

Afstromen

Een leerling kan in klas 2 en 3 gericht bevorderd worden naar een lager niveau. Dit kan onder de volgende voorwaarden:

  1. De leerling komt na verhoging van alle onvoldoende cijfers met 1 punt, terecht in het ‘+ gebied’ van de overgangsnormen van de lagere afdeling.
  2. De docentenvergadering oordeelt in meerderheid positief over de kansen en mogelijkheden van de leerling na het afstromen.

Klas 4 en 5 havo en atheneum

Opstromen

Opstromen in de vierde of vijfde klas is niet mogelijk. Leerlingen kunnen na het behalen van hun Vmbo-tl of havo diploma, wel doorstromen naar een hoger niveau.

Leerlingen die met een behaald diploma vmbo-tl naar havo 4 willen, hebben te maken met toelatingseisen. Leerlingen die examen doen in zeven vakken (één extra vak), hebben doorstroomrecht en zijn toegelaten tot havo 4 als zij geslaagd zijn voor vmbo-tl. Leerlingen die niet in een extra vak examen hebben gedaan, zijn toegelaten met een 6,8 gemiddeld op het Centraal Examen. Daarbij telt het gemiddelde van de vakken waar ze centraal eindexamen in doen. Dit zijn Nederlands, Engels en vier profielvakken. Leerlingen die hier niet aan voldoen worden besproken met teamleider en mentor betreft toelating en haalbaarheid havo.

Afstromen

Een leerling die is afgewezen voor overgang krijgt vanuit de overgangsvergadering een gericht advies. Dat kan variëren van doubleren, afstromen of overstappen naar andersoortig onderwijs.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.