Dyslexie

Screening

Aan het begin van het schooljaar wordt in de brugklas door middel van een screening bepaald of er nog leerlingen zijn bij wie sprake zou kunnen zijn van dyslexie. Van een aantal leerlingen weten we al dat ze dyslectisch zijn; de gegevens worden dan gebruikt als beginsituatiebepaling.

Nader onderzoek

Als de resultaten op de klassikale screening zwak zijn, wordt er uitgebreider  onderzoek gedaan om vast te kunnen stellen of de leerling dyslectisch is.

Dyslexieverklaring

Als er sprake is van dyslexie wordt er een dyslexieverklaring opgesteld. Dit gebeurt samen met een gespecialiseerde orthopedagoog die verbonden is aan de CSG Wessel Gansfort. Het  hebben van een dyslexieverklaring is onder andere nodig om in aanmerking te komen voor aanpassingen, zoals tijdverlenging of het gebruiken van een hulpmiddel in de les, bij toetsen en uiteindelijk bij het centraal examen.

Ondersteuning dyslectische leerlingen

In overleg met de leerling en/of ouders wordt gekeken of er hulpmiddelen, zoals een laptop met bijvoorbeeld voorleesfunctie nodig is. Het kan ook zijn dat er speciale maatregelen nodig zijn om de lessen op school goed te kunnen volgen: meer tijd bij opdrachten en toetsen bijvoorbeeld, gebruik van een laptop, of gebruik van Spint+. Afspraken worden vastgelegd in het digitale leerlingvolgsysteem. Mevrouw Hartlief-van der Heide is op school onze dyslexiecoach en voor ouders en leerlingen het eerste aanpreekpunt.

Begeleiding gebruik hulpmiddelen

We streven er naar om leerlingen zo spoedig mogelijk hun hulpmiddel, eventueel met voorleessoftware, goed te leren gebruiken, zodat  ze zich daarmee zelfstandig kunnen redden. Dit gebeurt bijvoorbeeld  tijdens een speciaal blok van de ondersteuningslessen en/of  tijdens individuele begeleiding bij de dyslexiespecialist en ondersteuning tijdens de les. CSG-breed wordt de mogelijkheid geboden om tegen vergoeding gebruik te maken van een licentie van de voorleessoftware Sprintplus. Digitale schoolboeken worden gratis door school verstrekt.

Ouderavond

Er worden informatieavonden georganiseerd voor ouders van dyslectische leerlingen. Ouders krijgen dan informatie over hoe de school omgaat met dyslexie en is er gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Downloads

CSG Dyslexiebeleid herziene versie november '17 Download
Dyslexieregeling CSG Wessel Gansfort Download