15 december 2017

Jaarverslag Deelraad CSG Wessel Gansfort

Hierbij het jaarverslag van de Deelraad van de CSG Wessel Gansfort. Deze is ook als download te vinden onder downloads.

Wettelijke bevoegdheid Deelraad

Zie voor informatie over de bevoegdheden de website: http://www.infowms.nl/

De WMO biedt de mogelijkheid voor de MR om bevoegdheden over te dragen aan een deelraad. De deelraad heeft dan het recht, in plaats van de MR, het overleg te voeren en daarbij het recht uit te oefenen. De deelraad heeft de zeggenschap over aangelegenheden die de betreffende locatie in het bijzonder aangaan.

Leden Deelraad

Ouder geleding: Linda Hiemstra en Olaf Kessels
Leerling geleding: Joost Ottens en Joram Wijnstra
Personeel geleding: Johannes Nijmeijer (voorzitter), Anthea van Os (secretaris), Wim Eizinga (penningmeester), Hetty Annema

Instemmingsrecht

Tijdens het schooljaar 2016/2017 heeft de deelraad als geheel instemming verleend aan:

Examenreglement H/A en T
Rookplan
Lessentabel (wijzigingen: handvaardigheid A2 en A3 van 0, naar 1 uur, rekenen wordt een volwaardig vak met 51 klokuren, mentoraat wordt 30 uur per klas in plaats van 15)
Tijdens het schooljaar 2016/2017 heeft de personeelsgeleding van de deelraad instemming verleend aan:

Het taakbeleid 2017-2018
Overzicht beloningen en taken 2017-2018
Jaarplan 2017-2018

Adviesrecht

Er is geen wettelijk advies gevraagd.

Informatierecht

Er is informatie verleend en gesproken over:

De deelraad heeft informatie gekregen van een meerjaren begroting voor het Wessel Gansfort.
CSG Overgangsnormen, waarbij de normen voor alle CSG-scholen zijn geharmoniseerd met instemming van de MR.
De ontwikkelingen binnen de Cultuurprofielschool, die wederom haar accreditatie heeft behaald en de Vecon Business School welke nu op alle niveaus is ingevoerd.
De ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept zoals besproken wordt met de personeelsleden.
0-urenbeleid. Dit loopt nog en komt weer terug in 2017/2018.
En tevens: Formatieplan, Schoolgids 2017-2018, Examenresultaten 2017, Zomerschool 2017.

Algemene gang van zaken

De deelraad is 6x voltallig in vergadering samen geweest. Daarnaast is de personeelsgeleding 3x extra samen geweest in verband met het nieuwe vast te stellen taakbeleid. Goed gaat het op het gebied van openheid vanuit het MT. Verbeteringen zijn mogelijk op het gebied van vooroverleg van specifieke geledingen die instemming en/of advies moeten uitbrengen over voor die geleding van belang zijnde onderwerpen.

Downloads

Jaarverslag Deelraad 2016-2017 Download